Zeszyt 8/2006 Aktywność obywatelska mieszkańców województwa mazowieckiego (na podstawie wyborów samorządowych w 2006 r.)

Zeszyt 8/2006 Aktywność obywatelska mieszkańców województwa mazowieckiego

Wybory samorządowe na trzech szczeblach przeprowadzane są w Polsce od 1998 r., od czasu reformy administracyjnej. Dodatkowo, od 2000 r. mieszkańcy mogą bezpośrednio wybierać również organy zarządzające gmin i miast – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Udział w głosowaniu na tym szczeblu świadczy o poczuciu przynależności terytorialnej i może być ważnym miernikiem aktywności obywatelskiej w demokratycznym państwie prawa.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa mazowieckiego w ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się 12 listopada 2006 r. Porównanie danych o frekwencji wyborczej z innymi województwami wskazuje na najwyższe w Polsce obywatelskie zaangażowanie społeczeństwa Mazowsza. Ponad połowa uprawnionych oddała głosy na swoich przedstawicieli do samorządu lokalnego i regionalnego. Natomiast badanie samych wyników wyborów na poszczególnych szczeblach podziału administracyjnego umożliwiło wskazanie ogólnej tendencji do głosowania na kandydatów ze „społecznych” komitetów wyborczych na poziomie lokalnym (co miało miejsce szczególnie w gminach wiejskich). Na poziomie rad powiatu, a tym bardziej sejmiku województwa (do którego to nie wszedł żaden reprezentant lokalnego ugrupowania) wzrasta rola komitetów partii politycznych. Wśród nich największą sympatią mieszkańców regionu (mierzoną udziałem w łącznej liczbie mandatów do rad wszystkich szczebli, a także na urzędy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) cieszy się Polskie Stronnictwo Ludowe, a znaczące rezultaty osiągnęły również: Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Niższe wyniki (poniżej 10%) osiągnął Koalicyjny Komitet Wyborczy „Lewica i Demokraci” oraz komitety wyborcze Samoobrony RP i Ligi Polskich Rodzin.

Wróć do listy wydawnictw