Zeszyt 6(14)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Skrwy

Zeszyt 6(14)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Skrwy

Koncepcja szlaków kulturowo-turystycznych wpisuje się w cele realizacyjne zapisów projektu Wojewódzkiego Programu Ochrony Zabytków dla Województwa Mazowieckiego. Cele programu realizowane będą w ramach zdefiniowanych układów pasmowych – m.in. Pasma Skrwy. Układ pasmowy umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy ośrodkami o dobrze wykształconej tożsamości kulturowej a obszarami peryferyjnymi oraz realizację zadań na obszarach historycznych wspólnot kulturowych rozdzielonych obecnymi granicami administracyjnymi. Pozwala na tworzenie ponadlokalnych programów promocji i rozwoju turystyki, a także na koordynację działań o charakterze liniowym, np. związanych z wodnymi szlakami turystycznymi, czy europejskimi trasami turystyki kwalifikowanej.

Opracowanie ma na celu wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako ważnego czynnika rozwoju turystyki, co w konsekwencji będzie skutkować wzrostem gospodarczym Północnego Mazowsza.

Skrwa, będąca lewobrzeżnym dopływem Wisły, prowadzi swe wody nieuregulowanym korytami przez malownicze krajobrazy Północnego Mazowsza. Liczne atrakcje kulturowe i znaczące walory przyrodnicze predysponują Skrwę do wykorzystania turystycznego. Szlak turystyczny wzdłuż rzeki funkcjonował będzie w oparciu o wyodrębniony obszar priorytetowy – Sierpc, ośrodek węzłowy – Sierpc oraz ośrodki wspomagające: Murzynowo i Cierszewo.

Wróć do listy wydawnictw