Zeszyt 5(46)2015 Indywidualne projekty kluczowe RPO WM 2007–2013 a realizacja celów SRWM

Zeszyt 5(46)/2015 Indywidualne projekty kluczowe RPO WM 2007-2013 a realizacja celów SRWM

Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2007–2013 jest dokumentem służącym realizacji celów Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020. Wyznacza także kierunek i sposób wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W opracowaniu przedstawiono przestrzenne rozmieszczenie projektów, wybranych w trybie indywidualnym przez Zarząd Województwa, które zostały ujęte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. W ramach indywidualnych projektów kluczowych zrealizowano wiele inwestycji przyczyniających się do podnoszenia konkurencyjności województwa w układzie krajowym i europejskim oraz przyczyniających się do zwiększenia spójności w wymiarze społeczno-gospodarczym i przestrzennym. Inwestycje skoncentrowane zostały na dziedzinach mających kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa mazowieckiego oraz w obszarach wymagających wsparcia. Ze względu na charakter indywidualnych projektów kluczowych – szanse realizacji miały tylko te, które charakteryzowały się największym przestrzennym zasięgiem oddziaływania i wykazywały duże efekty synergiczne na inne sfery społeczno-gospodarcze. Efekty zakończonych indywidualnych projektów kluczowych będzie można ocenić po zakończeniu i podsumowaniu perspektywy finansowej 2007–2013, czyli po 2015 roku, natomiast długofalowe efekty – po kilku, a nawet kilkunastu latach.

Wróć do listy wydawnictw