Zeszyt 2(37)2013 Studium wpływu realizacji linii kolejowej Rail Baltica na sektor logistyki w województwie mazowieckim

Zeszyt 2(37)/2013 Studium wpływu realizacji linii kolejowej Rail Baltica na sektor logistyki w województwie mazowieckim

Logistyczne wsparcie działalności gospodarczej i funkcjonowania społeczności regionu wymaga korzystania z różnorakich procesów transportowych. Posiadanie koniecznych zasobów, informacji i ludzi w odpowiednim miejscu, czasie oraz odpowiednich warunkach, przy akceptowalnym koszcie, stało się w ostatnich latach swoistym paradygmatem, określającym konkurencyjność działalności gospodarczej i istotnym wyznacznikiem jakości życia tak pojedynczego człowieka, jak i całych społeczności.

Celem niniejszego opracowania było zidentyfikowanie korzystnych, potencjalnie obojętnych, lub wręcz niekorzystnych skutków realizacji linii kolejowej Rail Baltica na rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość województwa mazowieckiego oraz realizację społecznych celów tego regionu, wynikających zwłaszcza z idei zrównoważonego rozwoju, jak również zidentyfikowanie wynikających z omawianego projektu pożądanych inwestycji towarzyszących, warunkujących pełniejsze wykorzystanie Rail Baltica jako środka rozwoju systemu logistycznego województwa. Tak określony cel pracy oznacza, że jej zakres koncentruje się na mazowieckim odcinku Rail Baltica, zaś niezbędne odniesienia do pozostałych jej odcinków mają jedynie charakter przeglądowy i uzupełniający.
Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozpoczyna ją część dająca możliwie szerokie tło efektów i skutków działalności logistyczno-transportowej w regionie, zwłaszcza w kontekście urzeczywistniania idei zrównoważonego rozwoju jako celu zadanego dla współczesnych i przyszłych pokoleń.
Rozdział drugi identyfikuje transport jako główny komponent systemu logistycznego Mazowsza. Zawarte w nim informacje pozwalają spojrzeć na projekt Rail Baltica w kontekście istniejących głównych korytarzy transportowych regionu, istniejącej podstawowej infrastruktury logistycznej oraz zakresu realizowanych zadań przewozowych dwóch podstawowych gałęzi transportu, drogowego i kolejowego, w ich korzystnym dla społeczeństwa i gospodarki połączeniu w postaci przewozów intermodalnych, kombinowanych.

Bazą wyjściową dla wszelkich rozważań, badań, ale też i decyzji gospodarczych są przyjęte i oficjalnie obowiązujące strategie oraz plany społeczne i gospodarcze. Dlatego też trzeci rozdział stanowi podsumowanie głównych uwarunkowań i kierunków kształtowania oraz realizacji strategii obsługi transportowej, od polityki transportowej UE poczynając, poprzez krajową politykę transportową, po założenia polityki transportowej regionu.

Każde spojrzenie rozwojowe jest spojrzeniem w przyszłość. Nie sposób rozważać projektu Rail Baltica bez kontekstu założeń prognostycznych, co do możliwości kształtowania się lokalnych zadań przewozowych województwa mazowieckiego, jak też zadań wynikających z potrzeb tranzytowych.
Kolejną część opracowania poświęcono szczegółowemu zaprezentowaniu projektu Rail Baltica, historii i przesłanek powstania projektu oraz zarysowaniu gospodarczo- eksploatacyjnych założeń przedsięwzięcia, w kontekście uwarunkowań transportowych województwa, zwłaszcza co do warunków handlowego wykorzystania linii E75.

Rozdziały szósty i siódmy prezentują potencjalnie możliwy wpływ Rail Baltica na funkcjonowanie społeczno-gospodarcze województwa mazowieckiego w czasie i sytuacji, gdy projekt zostanie urzeczywistniony.

Wróć do listy wydawnictw