Zeszyt 3(40)2014 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze a oczekiwania społeczne

Zeszyt 3(40)/2014 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze a oczekiwania społeczne

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem strategicznym regionu i stanowi podstawę prowadzenia polityki jego rozwoju. Przyjęcie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze w październiku 2013 r. poprzedzał ponad dwuletni okres intensywnej pracy. Przyjęcie uchwały o rozpoczęciu prac nad aktualizacją Strategii nastąpiło w czerwcu 2011 r. Jednym z najważniejszych elementów procesu aktualizacji Strategii były konsultacje społeczne. Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone podczas konsultacji stanowiły cenny wkład w opracowanie dokumentu i były podstawą wielu zmian w projekcie Strategii. Dokument uzupełniono o konkretne zapisy, zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym. Przeprowadzone konsultacje stanowiły platformę wymiany doświadczeń oraz stworzyły możliwość korzystania z wypracowanych praktyk.

Proces aktualizacji Strategii obejmował 2 etapy konsultacji społecznych. Pierwszy z nich dotyczył konsultacji Założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i był podstawą do opracowania projektu Strategii. Włączenie interesariuszy na tym etapie opracowywania Strategii pozwoliło na określenie oczekiwań i zdefiniowanie potrzeb rozwojowych. Był to etap wynikający z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz osób pracujących nad aktualizacją Strategii.

Obowiązkowe konsultacje społeczne, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), to etap drugi. W ramach tego etapu konsultacjom poddany został projekt aktualizowanej Strategii.

Niniejsze opracowanie stanowi syntetyczne zestawienie aktywności partnerów społecznych oraz oczekiwań społecznych. Składa się, oprócz wprowadzenia i podsumowania, z czterech części. W pierwszej z nich przedstawione zostały podstawy prawne aktualizacji i konsultacji społecznych strategii rozwoju województw. W drugiej – szczegółowo odtworzono przebieg procesu aktualizacji Strategii. Wyniki przeprowadzonej analizy aktywności w konsultacjach, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i przestrzennym, przedstawiono w części trzeciej. Końcową, ale jednocześnie najważniejszą częścią jest analiza wniosków w ujęciu tematycznym oraz oczekiwania społeczne.

Wróć do listy wydawnictw