Zeszyt 2(22)/2010 Obroty towarowe handlu zagranicznego województwa mazowieckiego w latach 2004–2007

Zeszyt 2(22)/2010 Obroty towarowe handlu zagranicznego województwa mazowieckiego w latach 2004-2007

Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniu obrotów towarowych handlu zagranicznego województwa mazowieckiego. Stanowi kontynuację i rozszerzenie raportu o eksporcie województwa mazowieckiego w latach 2003–2005, opracowanego w 2006 roku w Zespole Studiów i Analiz Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego (obecnie: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego).

Celem przygotowanego opracowania jest przedstawienie zmian handlu zagranicznego regionu w ujęciu przestrzennym i dynamicznym. Opracowanie ma charakter raportu. Badaniami objęto lata 2004–2007, zbieżne z okresem akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. Jest to pierwsze tego typu opracowanie dla województwa mazowieckiego. Zostało zrealizowane w oparciu o bazę danych udostępnioną przez Centrum Analiz Administracji Celnej – Izby Celnej w Warszawie. Dane te pozwoliły na przeanalizowanie handlu zagranicznego na szczeblu powiatu.

Wiedza o obrotach towarowych w handlu zagranicznym pozwala określić stan rozwoju gospodarki regionu i może być wykorzystywana do kształtowania polityki regionalnej władz Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz służyć zadaniom bieżącym, wynikającym z zarządzania województwem.

Wróć do listy wydawnictw