Zeszyt 3(53)2018 Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 1

Zeszyt 3(53)2018 Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 1

Okresowa ocena obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa (PZPW) jest zadaniem obligatoryjnym, wynikającym z art. 45 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (UoPZP). Zgodnie z ustawą, zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym regionu. Opracowuje także raport o stanie zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 UoPZP oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 5 UoPZP1. Wyniki przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski z okresowej oceny PZPW są przedstawiane sejmikowi województwa oraz przekazywane do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Wróć do listy wydawnictw