Zeszyt 1/2006 Środki wsparcia projektów województwa mazowieckiego w latach 1999–2004 (synteza)

Zeszyt 1/2006 Środki wsparcia projektów województwa mazowieckiego w latach 1999-2004

Dostępność środków wsparcia stanowi szansę na realizację wielu projektów w jednostkach samorządowych województwa mazowieckiego. Wykorzystanie jej przez gminy i powiaty w celach rozwojowych zależy nie tylko od wielkości pozyskanych środków, ale także ich przeznaczenia. Dla polityki spójności regionu istotne jest dodatkowo ich przestrzenne zróżnicowanie.

Celem opracowania jest identyfikacja źródeł środków wsparcia oraz próba dokonania oceny ich wykorzystania w województwie mazowieckim w latach 1999–2004. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest prezentacja przestrzennej alokacji środków wsparcia w skali powiatów w podziale na najważniejsze działy inwestycyjne: infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, infrastrukturę społeczną, rolnictwo i obszary wiejskie, małe i średnie przedsiębiorstwa. W podsumowaniu określono kwestie problemowe wymagające pogłębionych analiz w celu zwiększenia efektywności wykorzystania środków na rozwój lokalny i regionalny.

Wróć do listy wydawnictw