Zeszyt 1(51)2018 Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 1

Zeszyt 1(51)2018 Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 1

Celem opracowania ekofizjograficznego województwa mazowieckiego jest dostarczenie informacji o środowisku przyrodniczym, jego zasobach, walorach i zagrożeniach oraz określenie uwarunkowań do rozwoju różnych funkcji zagospodarowania przestrzennego. Wyniki sporządzonych ocen stanowią istotne przesłanki do podejmowania decyzji planistycznych w ramach Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.
Ponadto, stanowić będą ważne odniesienie dla opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, do sporządzenia którego przystąpiono w dniu 21 listopada 2016 r.[1]
Opracowanie sporządzane jest na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska [2] oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Składa się z części opisowej, którą stanowi niniejszy tekst oraz z części kartograficznej obejmującej:
– mapy analityczne charakteryzujące przestrzenną zmienność i cechy poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego (część I opracowania, ryciny w formacie A4 załączone w tekście),
– mapę wynikową w skali 1 : 200 000 pt. Charakterystyka stanu środowiska – synteza,
– mapy ocen ekofizfiograficznych (część III i IV opracowania, ryciny w formacie A4 załączone w tekście).

[1] Uchwała nr 196/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

[2] Zgodnie z art. 72 ust. 5 „przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym planem i ich wzajemne powiązania”

Wydanie online

Mapa 1(51)2018 Charakterystyka stanu środowiska – synteza
Kliknięcie w obrazek spowoduje otwarcie jego większej wersji
Wróć do listy wydawnictw