Zeszyt 4(54)2018 Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 2

Zeszyt 4(54)2018 Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 2

Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (UoPZP), w planie zagospodarowania przestrzennego województwa określa się w szczególności rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Ustawa ponadto doprecyzowuje, że w planie umieszcza się te inwestycje, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.

Łącznie w przyjętym w 2014 r. Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego ujęto ponad pół tysiąca inwestycji celu publicznego (licząc jako po jedyncze inwestycje pozycje zbiorcze dotyczące gospo darki wodnej wskazane w “Programie małej retencji”). Do I kwartału 2017 r. zrealizowane zostało ok. 45%. Drugie tyle pozostało do zrealizowania, a około 10% było w trakcie realizacji. Wysoki stopień realizacji zapisów inwestycyjnych ujętych w PZPWM wskazuje na potrzebę jego aktualizacji.

Wróć do listy wydawnictw