Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 21 - Raport z badań ruchu turystycznego

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 21

Raport z badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim w latach 2015–2017

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zleciło badanie, którego celem było określenie wielkości ruchu turystycznego, jak i jego struktury i dynamiki, na terenie województwa mazowieckiego. Badaniem objęto podmioty działające w ogólnie pojętej branży turystycznej. Przeprowadzono badania ilościowe (wywiady CAWI i CATI) oraz badanie jakościowe (wywiady pogłębione). Efektem ww. badań jest obraz ruchu turystycznego, jak postrzegany jest on przez objęte badaniem podmioty. Badania pokazały, iż postrzeganie ruchu turystycznego przez podmioty działające w branżach turystycznych jest raczej przeciętne i w ich opinii Mazowsze nie należy do atrakcyjnych regionów Polski. Wyodrębniono także grupę w największym stopniu kształtującą ruch turystyczny na Mazowszu. Charakteryzuje się on następującymi cechami: mieszkańcy województwa mazowieckiego, w średnim wieku, tworzący rodziny, korzystający z atrakcji przyrodniczych i aktywnych form spędzania czasu, spędzający poza miejscem zamieszkania nie więcej niż jeden dzień, za to wracający w wybrane miejsca dosyć regularnie. Wynikiem przeprowadzonych badań są rekomendacje, których realizacja ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną województwa mazowieckiego poprzez dopasowanie oferty do potrzeb głównej grupy odbiorców usług
turystycznych, jaką zdiagnozowano obecnie, jak i poszerzyć grupy odbiorców poprzez przygotowanie oferty do nowych grup potencjalnych klientów.

Wróć do listy wydawnictw