Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 18 - Analiza rekomendacji rozwoju społeczno-gospodarczego

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 18

Analiza rekomendacji rozwoju społeczno-gospodarczego dla Mazowsza i Warszawy zawartych w bazie badań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz m.st Warszawa w latach 2007-2013

W osiemnastym numerze serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA przedstawiono „Analizę rekomendacji rozwoju społeczno-gospodarczego dla Mazowsza i Warszawy zawartych w bazie badań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2007-2013”. Treść rekomendacji zawartych w ww. badaniach i ekspertyzach poddano ewaluacji. W procesie badawczym zidentyfikowano ponad sto dokumentów zawierających rekomendacje, a następnie podzielono je na dziewięć grup, zgodnie z opisanymi w bazie zakresami tematycznymi. W odniesieniu do każdego tematu dokonano oceny rekomendacji pod względem ich spójności, starając się wskazać występujące sprzeczności czy rozbieżności. Zwracano ponadto uwagę na częstość występowania rekomendacji oraz poziom ich szczegółowości.
Załącznikiem do raportu z badania jest elektroniczna baza zawierająca spis ponad trzystu odpowiednio uporządkowanych raportów. Poza tytułem raportu i informacjami o dysponencie i zamawiającym, znalazły się w niej także inne przydatne dane, umożliwiające szybkie przeglądanie i wyszukiwanie pożądanych badań czy ekspertyz. Każdy raport opisano więc pod względem: zakresu przestrzennego, daty wykonania, formy analizy (np. analiza dokumentów, plan działania), rodzaju dokumentu, a także zawarto link do wersji elektronicznej dokumentu oraz krótko scharakteryzowano zakres tematyczny badania/ekspertyzy. Dodatkowym ułatwieniem jest zastosowany podział wszystkich dokumentów na dziewięć grup tematycznych odpowiadających zakresom analizy zawartej w raporcie: gospodarka; infrastruktura; innowacje i B+R; kultura, edukacja, turystyka; przestrzeń publiczna; realizacja polityk publicznych; rynek pracy i przedsiębiorczość; społeczeństwo; środowisko.
Badanie realizowane było w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”. Zespół Realizacji Projektów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dysponuje wersjami elektronicznymi raportów znajdujących się w bazie.

Wróć do listy wydawnictw