Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza

Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza

Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza jest zbiorem map opracowanych na podstawie załącznika kartograficznego do Raportu Syntetycznego i Raportów Modułowych z badania pn. Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza wykonanego w ramach projektu systemowego Trendy Rozwojowe Mazowsza realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej).

Badania zostały wykonane w latach 2010-2011 przez zespół autorski Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
Na poszczególnych mapach zaprezentowano różnorodny wachlarz problemów związanych z najważniejszymi aspektami rozwoju społecznego i demograficznego. Opracowując mapy wykorzystano zarówno ogólnodostępne źródła danych (GUS), jak i specjalnie opracowywane dla projektu dane oraz informacje pozyskane w ramach projektu z alternatywnych źródeł.
Opracowanie zawiera 50 arkuszy, na których umieszczono łącznie 149 map, z których 25 wyrysowano w skali w skalach 1:1 000 000, 108 – w skali 1:2 000 000 i 16 – w skali 1:2 500 000.

Wróć do listy wydawnictw