Planowanie regionalne w krajach europejskich

Planowanie regionalne w krajach europejskich

Publikacja powstała w efekcie realizacji projektu Planowanie regionalne w krajach europejskich – wymiana doświadczeń kluczem do podniesienia jakości kadr, w ramach Programu Leonardo da Vinci – Lifelong Learning Programme 2007-2013.

Projekt obejmował wizyty stażowe pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w dwóch, wybranych regionach europejskich – Katalonii i Brandenburgii. Miejscem stażu były instytucje planistyczne, tj.: Ministerstwo Planowania Miast i Wsi oraz Prac Społecznych w Barcelonie oraz i Biuro Planowania Regionalnego Havelland-Fläming w Teltow. Dzięki projektowi uczestnicy staży poza bagażem doświadczeń kulturowych i praktycznych umiejętności nabytych w środowisku pracy, pozyskali wiedzę, której kwintesencję stanowi opublikowany raport. Informacje w nim zawarte mają unikalny charakter, zostały zebrane w czasie licznych spotkań, organizowanych przez regiony partnerskie, które udostępniły stażystom materiały do prowadzonych analiz. Raport obejmuje zróżnicowany wachlarz zagadnień z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Tematyka opracowań ściśle wiąże się z profilem pracy stażystów. Studium przypadku stanowi każde z siedmiu opracowań przygotowanych przez stażystów, w formie podsumowania pobytów stażowych. Analizie poddano następujące zagadnienia: Zarządzanie w obszarze metropolitalnym Barcelony, Zarządzanie zielonymi strukturami w obszarze metropolitalnym Barcelony, Kształtowanie przestrzeni publicznych – niemieckie doświadczenia rewitalizacji miast, Współpraca międzynarodowa w zakresie planowania przestrzennego i regionalnego na przykładzie Zarządu Planowania Regionalnego Havelland-Fläming w Niemczech, Partycypacja społeczna w planowaniu na różnych poziomach – regionalnym i lokalnym – przykład Katalonii, System transportowy Brandenburgii, Ochrona środowiska a oferta turystyczna regionu na przykładzie Brandenburgii.

Wróć do listy wydawnictw