Ogólnopolska konferencja w Płocku

„Wisła szansą na rozwój” to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 2 czerwca br. w auli LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

Organizatorami konferencji był Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Gazeta Wyborcza. Partnerem merytorycznym była Fundacja Rok Rzeki Wisły. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie było reprezentowane przez pracowników Oddziałów Terenowych w Ciechanowie i Płocku. Przedstawicielem Samorządu Województwa Mazowieckiego był Wiesław Kołodziejski, członek ministerialnej Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej (reprezentujący w niej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), który w wystąpieniu odczytał list Marszałka Województwa Mazowieckiego skierowany do wszystkich uczestników konferencji. Ponadto w konferencji udział wzięli: członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, prezydenci miast: Płocka i Torunia, wiceprezydent Gdańska, przedstawiciele samorządów lokalnych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

Tematyka spotkania skupiona była na dwóch głównych kwestiach. Pierwsza z nich omawiana na pierwszej sesji, odnosiła się do zasadniczego pytania: czy Wisła powinna zostać „dzika” w naturalnej formie, czy powinna stać się żeglowna i bezpieczna oraz dająca możliwości dla rozwoju otaczających ją terenów. Druga część konferencji poświęcona była prezentacji sposobów i możliwości wykorzystania potencjału Wisły oraz jej zagospodarowania. W tej części konferencji Ewa Baranowska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku zaprezentowała koncepcję Parku Rzeki Wisły, będącej efektem współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz konsorcjum polsko-holenderskich firm, prowadzonej w ramach rządowego programu Holandii pod nazwą Partners for International Business (PIB).

Główne wnioski wynikające z rozmów prowadzonych w panelach dyskusyjnych:

  • Wisła nie może pozostać dłużej w obecnym stanie;
  • zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego obszarów nadwiślańskich jest kwestią priorytetową;
  • budowa nowego stopnia wodnego poniżej Włocławka jest jednym z najpilniejszych zadań;
  • problemem jest brak zdolności wypracowania konsensusu pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami zagospodarowania rzeki Wisły, konieczny jest dialog pomiędzy wszystkimi interesariuszami;
  • podejmowane działania związane z zagospodarowaniem rzeki Wisły powinny mieć oparcie w opracowaniach i badaniach naukowych.