VIII Kongres Mobilności Aktywnej

26 i 27 września 2017 r. pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Oddziału Terenowego w Płocku uczestniczyli w VIII Kongresie Mobilności Aktywnej w Gdańsku. Głównym organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Gdańsku.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących planowania infrastruktury komunikacyjnej dla pieszych i rowerzystów jako przestrzeni publicznej w miastach, tak by stanowiła element systemu zrównoważonej mobilności. W trakcie konferencji poruszono też temat promowania ruchu pieszego i rowerowego.

Podczas kongresu zaprezentowano miasta europejskie przyjazne pieszym i rowerzystom, przykłady zrównoważonej mobilności miejskiej oraz doświadczenia z wdrażania roweru publicznego w Warszawie i plany w tym zakresie w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przybliżono psychologiczne i socjologiczne fundamenty mobilności, jak również praktyczną stronę roweru wspomaganego elektrycznie i cenne wskazówki na temat promocji roweru w mieście. Podkreślono potrzebę tworzenia spójnej i atrakcyjnej infrastruktury dla niezmotoryzowanych jako elementu efektywnego systemu transportowego, promującego wydajne i przestrzeniooszczędne środki transportu. Zwrócono uwagę na korzystny wpływ inwestycji w infrastrukturę rowerową na finanse publiczne. Omówiono kampanie promocji ruchu rowerowego tj. European Cycling Challenge oraz Rowerowy Maj. W ramach kongresu odbyły się także dyskusje panelowe z udziałem publiczności, warsztaty projektowania przestrzeni publicznych oraz studyjny przejazd rowerowy po Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci z zakresu mobilności i planowania przestrzeni publicznych oraz przedstawiciele samorządów i instytucji z Polski, Dani, Słowenii, Austrii, Włoch i Turcji.