Konferencja w Siedlcach

„Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020” – konferencja w Siedlcach.

W dniu 27 września 2017 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyła się trzecia z cyklu pięciu konferencji, organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Konferencja poświęcona była: realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, możliwościom pozyskania funduszy europejskich w ramach pakietu dla średnich miast, przystąpieniu do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz podsumowaniu dotychczasowej aktywności i sukcesów beneficjentów RPO WM, między innymi w zakresie inwestycji służących realizacji ww. Planu.

Uroczystego otwarcia i wprowadzenia w problematykę konferencji dokonała Magdalena Sałata – Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Siedlcach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W tematykę realizacji RPO WM 2007-2013 oraz wdrażania RPO WM 2014-2020 wprowadził zebranych Grzegorz Świętorecki – Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do spraw EFRR.

Następnie Paweł Trojanowski, kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS w siedleckim oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy, omówił zagadnienia dotyczące wsparcia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach RPO WM 2014-2020. Prelegent przybliżył problem bezrobocia w subregionie siedleckim oraz omówił działania mające na celu wzrost zatrudnienia na mazowieckim rynku pracy.

Trzecie wystąpienie, dotyczące uwarunkowań zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem inwestycji realizowanych w ramach RPO WM, wygłosiła Urszula Gadomska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W referacie podkreślono rolę RPO WM, jako instrumentu służącego m.in. realizacji polityki przestrzennej regionu określonej w ww. dokumencie, w tym szczególnie zapisanych w nim inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Zaprezentowano najważniejsze inwestycje, wśród ujętych w Planie, które zostały zrealizowane przy wsparciu środkami finansowymi RPO WM 2007-2013. Następnie omówiono uwarunkowania prawne oraz podjęte przez samorząd Województwa Mazowieckiego działania na rzecz zmiany Planu.

Kolejna prelegentka – Anna Kurowska, przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach, omówiła Pakiet dla średnich miast, którego celem jest zrównoważony rozwój kraju, wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów, a także aktywizacja potencjałów średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W ramach pakietu przewidziana jest pomoc finansowa, pochodząca z krajowych programów operacyjnych (POIiŚ, POWER, POPW i POIR). W subregionie siedleckim do grupy miast, które mogą otrzymać wsparcie, zaliczono: Siedlce, Sokołów Podlaski i Garwolin.

Czy współpraca się opłaca – dobre praktyki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020 to temat drugiej części konferencji. Swoje doświadczenia w realizacji projektów w ramach RPO WM 2014-2020 zaprezentowało pięciu przedstawicieli beneficjentów:

  • Radosław Strzaliński (kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Siedlcach) przestawił inwestycje drogowe w powiecie siedleckim, realizowane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych,
  • Anna Więckiewicz (Naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miasta Siedlce) omówiła współpracę samorządów subregionu siedleckiego w ramach tworzenia planu inwestycyjnego dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz przedstawiła najważniejsze projekty komunikacyjne miasta Siedlce,
  • Joanna Beata Harris i Maciej Poczman (Fundacja Pałac w Korczewie) zaprezentowali planowane działania w ramach odnowy zabytkowego pałacu w powiecie siedleckim,
  • Michał Skowroński (Ośrodek Szkolenia Kierowców Wałowa w Siedlcach) przedstawił projekt dotyczący bezpłatnego kursu prawa jazdy kat. C, przeznaczonego dla osób bezrobotnych.
Konferencja w Siedlcach
Konferencja w Siedlcach