Spotkanie partnerów projektu YouInHerit w Budapeszcie

Samorząd Województwa Mazowieckiego uczestniczy w projekcie YouInHerit (Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenie tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniającego się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi) finansowanym ze środków transnarodowego Programu Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Ma on na celu poprawę zdolności regionów do wykorzystania i zarządzania dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, w innowacyjny sposób włączając młodzież jako kluczową grupę społeczną.

Realizacja projektu jest już w połowie, w związku z czym w marcu b.r. odbyło się w Budapeszcie spotkanie partnerów projektu YouInHerit z przedstawicielami sekretariatu Programu Europa Srodkowa w celu omówienia stanu zaawansowania realizacji zadań projektowych oraz poziomu wydatkowania środków finansowych w powiązaniu z celami projektu i oczekiwanymi rezultatami.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich realizujących projekt z Chorwacji, Polski, Słowenii, Węgier i Włoch oraz przedstawiciele Sekretariatu Programu Interreg Europa Środkowa. Lubor Jusko (JS project manager) zauważył, że jest to projekt zorientowany na potrzeby rynku i jako projekt realizowany w ramach programu Europa Srodkowa nastawiony jest na dokonywanie zmian na poziomie regionalnym.

Ważnym punktem spotkania były prezentacje liderów pakietów roboczych (WP), którzy omówili zrealizowane zadania oraz osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych pakietów roboczych.

Realizację zadań związanych z fazą analityczną projektu w ramach WP1 – Status quo waloryzacji dziedzictwa kulturowego oraz zaangażowanie młodzieży (Samorząd Województwa Mazowieckiego – lider pakietu roboczego) zaprezentowała *** – zastępca kierownika projektu YouInHerit.

Kwestie dotyczące działań pilotażowych w ramach pakietu roboczego WP2 – Testowanie narzędzi waloryzacji dziedzictwa kulturowego poprzez zaangażowanie młodzieży przedstawiła Vesna Zorko (Muzeum Morskie im. “Sergej Mašera” w Piranie (Słowenia).

Realizację działań związanych z opracowaniem końcowych produktów projektu, tj.: regionalnych planów działań przy udziale Regionalnych Grup Interesariuszy oraz międzynarodowego zestawu narzędzi wspomagających zaangażowanie młodych ludzi do zachowania dziedzictwa kulturowego zaprezentowali Alessio Bellin i Alberto Cotron (Marco Polo System EEIG, Włochy).

Podczas dyskusji omówiono bardzo ważną dla projektu kwestię aktywnego zaangażowania interesariuszy w ramach Regionalnych Grup Interesariuszy oraz jeszcze większego włączenia młodzieży. Zauważono, że najlepsze rezultaty przynoszą wydarzenia organizowane specjalnie dla młodych ludzi w każdym z regionów reprezentowanych w projekcie. W związku z tym w każdym z regionów partnerskich planowane są kolejne wydarzenia adresowane do młodzieży.

Dyrektor Programu Interreg CE Luca Ferrarese pozytywnie ocenił projekt YouInHerit. Jednocześnie zasugerował zgłoszenie projektu do konkursu RegioStars organizowanego przez Komisję Europejską, który promuje oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane w ramach Funduszy Europejskich.