Rozwój obszarów metropolitalnych i poza metropolitalnych

Rozwój obszarów metropolitalnych i poza metropolitalnych. Problemy i wyzwania w polityce spójności po roku 2020 to tematyka konferencji, która odbyła się 14.03.2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Intencją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – organizatorów spotkania – było przedstawienie głównych wyzwań związanych z rozwojem regionalnym oraz roli polityki spójności w kontekście nowej klasyfikacji terytorialnej.

W spotkaniu wzięli udział Paweł Chorąży – podsekretarz stanu w MIiR, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Dominik Rozkrut – prezes GUS oraz przedstawiciele Irlandii, Węgier, Litwy i Wielkiej Brytanii.

Od stycznia 2018 r. Mazowsze na potrzeby unijnych statystyk traktowane jest jako dwa obszary: region warszawski stołeczny (obejmuje stolicę wraz z powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim) i region mazowiecki regionalny (pozostała część województwa). Takie zmiany zaszły nie tylko w Polsce, ale także w trzech innych państwach członkowskich. Obszary metropolitalne zostały wyodrębnione statystycznie w Irlandii (z dotychczasowych dwóch powstały trzy, wśród nich obszar wokół Dublina – Eastern and Midland), na Węgrzech (obecny NUTS2 Central Hungary został podzielony na Budę i Pest) i na Litwie (wyodrębniony został Sostines Regionas z Wilnem). Nowy podział statystyczny pozwoli lepiej dopasować środki unijne dla poszczególnych obszarów.

Władze tych regionów muszą na nowo kreować politykę rozwoju dla obszarów stolic i metropolii, a nieco inną dla obszarów pozostałej części regionów. Dochód narodowy na jednego mieszkańca jest jednym z najważniejszych czynników przydziału środków europejskich, dlatego dla programowania po 2020 r., ważne jest aby we wszystkich krajach, w których dokonano nowego podziału statystycznego, odnieść dane do nowego podziału statystycznego i na tej podstawie decydować o zakwalifikowaniu regionu jako lepiej rozwiniętego lub jako słabiej rozwiniętego – a więc uprawnionego do wyższego wsparcia w ramach funduszy strukturalnych.