Spotkanie makroregionalne przedstawicieli Regionalnych Komitetów

W dniach 25 – 26.10.2017 r. w Łodzi odbyło się spotkanie makroregionalne przedstawicieli Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Komitetów Monitorujących RPO z województw: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego poświęcone opracowaniu propozycji zmian do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie reprezentowane było przez pracownika Oddziału Terenowego w Płocku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej: Regionalnych Centrów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, fundacji.

Jednym z celów spotkania była wymiana doświadczeń między przedstawicielami Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Komitetów Monitorujących RPO w obszarze ekonomii społecznej oraz prezentacja opinii na temat aktualnych prac legislacyjnych dotyczących ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

Częścią spotkania były warsztaty poświęcone propozycjom zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Efektem prac warsztatowych były propozycje szeregu nowych rozwiązań w zakresie usprawnienia funkcjonowania takich jednostek jak: Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Spółdzielnie Socjalne, Przedsiębiorstwa Społeczne. Dla rozwoju ekonomii społecznej i lepszego funkcjonowania jej podmiotów niezbędne jest wypracowanie jednej, spójnej, regionalnej koncepcji w celu zmniejszenia dysproporcji między regionami w tej dziedzinie.

Ekonomia społeczna wpływa korzystnie nie tylko na zmniejszenie udziału osób wykluczonych, ale także na inne aspekty rozwoju rynku, jak np. tworzenie nowych miejsc pracy czy rozwój lokalny.