Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO

INNOWACYJNE ECO-MIASTO, to tytuł międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Centrum Unep/GRID, Ambasadę Republiki Francji w Polsce oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, która odbyła się w dniach 8-9 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz promocja zrównoważonego rozwoju i przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w infrastrukturze miejskiej w Polsce i w Europie. Konferencja obejmowała wystąpienia ekspertów oraz dyskusje panelowe, w których podejmowano m.in. tematykę:

  • efektywnego gospodarowania zasobami energii i wody, wykorzystania odpadów oraz dążenia do osiągnięcia celu jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym,
  • zrównoważonego systemu transportu, w tym wzmocnienia roli transportu publicznego oraz rozwoju elektromobilności,
  • projektowania przestrzeni publicznych oraz tworzenia terenów zielonych w miastach,
  • roli społeczności lokalnych w budowaniu zrównoważonego miasta .

Inteligentny rozwój obszarów zurbanizowanych uzależniony jest od sprawnego zarządzania oraz powiązania zagadnień ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Wymaga również kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego m.in. bezemisyjny transport, kreowanie zielonych przestrzeni publicznych, efektywne wykorzystanie zasobów i energii, a także procesy rewitalizacyjne i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Możliwości doskonalenia systemu zarządzania związane są z wykorzystaniem nowych technologii, dostępnych narzędzi finansowych, tworzonych baz danych, a także partnerstwa i modeli biznesowych sprzyjających wprowadzaniu zmian.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Ellen McArthur, NFOŚiGW w Warszawie, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, miasta Lublina, przedstawiciele instytucji publicznych ze Słowenii, Austrii, Francji, Włoch, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

MBPR w Warszawie reprezentowane było przez pracowników Oddziałów Terenowych z Ciechanowa, Płocka i Siedlec, którzy uczestniczyli w drugim dniu konferencji.