Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Prace nad zmianą Planu rozpoczęły się w dniu 21 listopada 2016 roku – Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 196/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Realizując obowiązek ustawowy, zgodnie z art. 42 ust. 3, w związku z art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) przeprowadzono konsultacje społeczne.

W ramach konsultacji społecznych, trwających do 31 lipca 2017 r., wpłynęło 11 770 pism, które zostały podzielone na 20 680 wniosków. 19 603 wnioski dotyczyło tematu energetyki – 94,8% liczby wszystkich wniosków. 741 wniosków dotyczyło transportu (3,6% liczby wszystkich wniosków). 88 wniosków dotyczyło ochrony środowiska (0,4% liczby wszystkich wniosków). Resztę stanowiły wnioski dotyczące m.in. dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu, gospodarki wodnej i innych dziedzin (1,2% liczby wszystkich wniosków).

Największa liczba wniosków – 19 429, dotyczyła przebiegu planowanej inwestycji krajowej linii elektroenergetycznej 400 kV na trasie Kozienice – Ołtarzew. Większość wniosków miała charakter protestu i sprzeciwu przeciwko określeniu w Planie szczegółowego przebiegu powyższej linii przez miejscowości zamieszkania wnioskodawców. Organem właściwym do rozpatrzenia w zakresie inwestycji ujętych w programach krajowych jest Wojewoda Mazowiecki. Zostały one ujęte w odrębnym zestawieniu dotyczącym tylko oprotestowanych inwestycji elektroenergetycznych najwyższych napięć.