Opracowanie planów adaptacyjnych do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

W dniu 20 kwietnia 2018 r.z odbyły się warsztaty pn. „Opracowanie planów adaptacyjnych do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Obserwowane zmiany klimatu, jego niekorzystne skutki dla gospodarki i społeczeństwa stanowią kluczowe wyzwanie i wymagają zidentyfikowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Ministerstwo Środowiska koordynuje tego typu działania adaptacyjne w 44 miastach (w tym mieście Płock), które zgłosiły akces w projekcie, pn. „Opracowanie planów adaptacyjnych do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Konieczność przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu wynika ze Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (tzw. Biała Księga) z dnia 16 kwietnia 2013 r. opracowanej przez Komisję Europejską. W październiku 2013 r. na poziomie krajowym został przyjęty Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

20 kwietnia 2018 r. pracownicy MBPR w Warszawie OT w Płocku uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w ramach wspomnianego projektu. W prace nad opracowaniem dokumentu zostały zaangażowane Zespoły Miejskie powołane przez Prezydentów Miasta spośród przedstawicieli władz lokalnych, z którymi współpracuje zespół ekspertów z Arcadis Sp. z o.o. pod kierunkiem Anny Jendrasiak. Efektem dwuletniej współpracy ma być wypracowanie miejskiego planu adaptacyjnego – oddzielny dla każdego z 44 miast. Jednym z nich będzie Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka. Celem dokumentu ma być włączenie zmian klimatu w politykę rozwoju miasta. Uporządkowane działania, rozumiane jako zdolności adaptacyjne, mają w konsekwencji pomóc w przystosowaniu miasta do zmian klimatu i zminimalizowanie negatywnych skutków tych zmian. Podczas warsztatów omówione zostały działania adaptacyjne w ramach 4 obszarów zidentyfikowanych, podczas wcześniejszych spotkań, jako najbardziej wrażliwych w zakresie zmian klimatu dla miasta Płocka. W przypadku miasta Płocka najbardziej wrażliwe sektory/obszary dotyczą: zdrowia publicznego, transportu, gospodarki wodnej i dziedzictwa kulturowego. Dla opcji adaptacyjnych przeanalizowano ryzyko, priorytet działania. Wypracowane uzgodnienia pozwolą na opracowanie ostatecznej listy działań adaptacyjnych.

Zakończenie projektu zaplanowane zostało na styczeń 2019 r. Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Wczujmy się w klimat!.