Prezentacja Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030

Strategia Rozwoju Województwa podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna województwa – prezentacja Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030.