Posiedzenie Zespołu Eksperckiego

W dniach 8-9 czerwca b.r. odbyło się posiedzenie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej pod przewodnictwem województwa małopolskiego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele wojewódzkich biur planowania, w tym Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz departamentów urzędów marszałkowskich.

Tematem przewodnim posiedzenia był system zintegrowanego planowania, któremu poświęcono pierwszy dzień obrad, mający charakter przeglądu koncepcji i dyskusji nad rozwiązaniami. Omawiano uwarunkowania i skutki integracji planowania społeczno-gospodarczego i planowania przestrzennego oraz strukturę przyszłych zintegrowanych dokumentów lub jednego wspólnego, a także możliwości wdrażania ich ustaleń. Zagadnienie planowania zintegrowanego będzie kontynuowane na następnych posiedzeniach Zespołu już pod przewodnictwem województwa łódzkiego celem wypracowania wspólnego stanowiska.

Drugi dzień obrad poświęcony był przede wszystkim systemowi powstawania dokumentów strategicznych i programowych na poziomie krajowym w kontekście ustaleń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz organizacji i współudziału województw w opracowaniu tych dokumentów. Na posiedzeniu dokonano również wymiany informacji n.t. działań i inicjatyw mających miejsce na poziomie administracji rządowej oraz przeglądu projektu stanowisk Konwentu Marszałków Województw najważniejszych z punktu widzenia ustrojowych kompetencji samorządu województwa.