II spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit

II spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu YouInHerit odbyło się w dniu 7 czerwca 2017 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, szkół średnich i wyższych, instytucji kultury oraz branży browarniczej.

Spotkanie otworzył Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przedstawiając cele i założenia projektu YouInHerit, a także cele i zadania Regionalnej Grupy Interesariuszy. Podkreślona została szczególna rola interesariuszy w opracowywanym obecnie Planie Działań, który będzie zawierał cele oraz wskazywał środki i projekty służące waloryzacji dziedzictwa kulturowego związanego z ginącymi zawodami i tradycyjnym rzemiosłem. Następnie Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc przedstawił swoje dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją projektu m.in. udziałem w warsztatach dotyczących planu działań w regionie Veneto. W swojej wypowiedzi nawiązał również do historii browarnictwa w Sierpcu.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dokumentami opracowanymi we wcześniejszej fazie trwania projektu tj. z Regionalną Analizą Status Quo oraz Studium Porównawczym podsumowującym wyniki RSQA wszystkich partnerów projektu YouInHerit.

Dalsza część spotkania poświęcona była celom oraz założeniom Planu Działań, który jako element gwarantujący trwałość projektu ma odpowiadać na potrzeby regionu w zakresie zwiększenia zaangażowania młodych osób w kultywowaniu zawodów rzemieślniczych. Po części teoretycznej przystąpiono do pracy w grupach. W trakcie dyskusji wspólnie zastanawiano się nad pomysłami i możliwymi rozwiązania, które mogą znaleźć się w Planie Działań. Ważnym elementem warsztatów było wskazanie instytucji odpowiedzialnych za realizację tych przedsięwzięć, a także określenie sposobów promocji projektu.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele poszczególnych grup warsztatowych zaprezentowali wnioski z dyskusji. Wśród propozycji działań służących waloryzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianiu wiedzy o tradycyjnym rzemiośle, znalazły się zarówno kursy i szkolenia, jak też organizacja festiwali czy też wystaw branżowych. Przedstawiono też liczne propozycje promocji projektu YouInHerit, obejmujące głównie media społecznościowe oraz szerzenie wiedzy o projekcie w trakcie lokalnych imprez kulturalnych. Opracowane rozwiązania będą stanowiły cenny wkład do Planu Działań.