Posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 05.12.2017 r. przedstawiciel Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddziału Terenowego w Płocku uczestniczył w VI posiedzeniu Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Głównym celem spotkania było omówienie stanu ekonomii społecznej w województwie mazowieckim oraz postępem prac nad aktualizacją Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020.

W trakcie posiedzenia przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej oraz plan działań Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej do końca 2017 r. i w 2018 r. Na spotkaniu poruszone zostały także kwestie dotyczące zmian prawnych w ustawie o spółdzielniach socjalnych i ustawie o ekonomii społecznej i solidarnej w szczególności w zakresie wzmacniania reintegracji społecznej i zawodowej oraz wprowadzenia nowego profilu spółdzielni socjalnych o charakterze usługowym. Przedstawiono również wyniki analiz dotyczących zlecania usług podmiotom ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz perspektyw rozwoju zawodowego uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim. W podsumowaniu omówiono stan prac nad aktualizacją „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”. Obecnie w ramach tych działań prowadzone są analizy zebranych danych, dotyczących rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i ich wspierania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej: Regionalnych Centrów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, fundacji.