Posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 29 maja br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – organu doradczo-konsultacyjnego i wspierającego działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowane było przez pracowników Oddziałów Terenowych w Płocku i Radomiu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele większości instytucji wchodzących w skład Komitetu tj. Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa mazowieckiego oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Celem spotkania było przedstawienie raportu podsumowującego działalność Komitetu za rok 2016 wraz z informacją dotyczącą problematyki poszczególnych spotkań i ich głównych ustaleń. Ponadto przedstawiciele MCPS przedstawili informacje statystyczne dotyczące ilości i działalności podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Z informacji tej wynika, że na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowano łącznie ponad 250 tego typu placówek, z których niestety wiele nie działa, jest w stanie likwidacji lub działa tylko na poziomie lokalnym. Powodem takiej sytuacji jest np.: brak finansowania, brak wiedzy i umiejętności w prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej, nieznajomość procedur prawnych. Głównym obszarem koncentracji podmiotów ekonomii społecznej pozostaje Warszawa. W wielu powiatach województwa funkcjonuje po kilka tego typu placówek.

W trakcie spotkania zaprezentowany został również projekt pn. „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, realizowany przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Partnerami w projekcie są: Fundacja Idea Rozwoju oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest prowadzenie działań doradczych i orzeczniczych ekonomii społecznej we współpracy z ROPS. Projekt skierowany jest do pracowników ROPS, członków regionalnych komitetów ekonomii społecznej, urzędów marszałkowskich i ich działów odpowiedzialnych za planowanie strategiczne oraz innych podmiotów doradczych. Założenia merytoryczne skierowane są na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie koordynacji ekonomii społecznej, rozwoju wiedzy i kompetencji pracowników regionalnych oraz wzrost efektywności i spójności w zakresie ekonomii społecznej w regionach.