Od pomysłu do realizacji – konferencja subregionalna w Ostrołęce

22 września 2017 r. w Ostrołęce odbyła się konferencja pt. „Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”, zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego: Zastępca Dyrektora, Kierownik Zespołu Programowania Strategicznego i Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce, która w swoim wystąpieniu przedstawiła informacje na temat uwarunkowań zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem inwestycji realizowanych w ramach RPO WM.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele parlamentu i samorządu województwa, natomiast uczestnikami byli przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, instytucje zaangażowane w proces wdrażania funduszy europejskich, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także inne podmioty zainteresowane pozyskiwaniem dofinansowania.

Konferencja była dobrą okazją do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich.