Konferencja regionalna w Radomiu

„Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020” – Konferencja regionalna w Radomiu.

W dniu 21 września w Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu odbyła się pierwsza z 5 konferencji regionalnych. Tematem spotkania było przedstawienie: planów i wyzwań na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, możliwości pozyskania funduszy europejskich w ramach pakietu dla średnich miast, zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz podsumowania dotychczasowej aktywności i sukcesów beneficjentów RPO WM 2014-2020.

W tematykę konferencji wprowadził uczestników Rafał Rajkowski – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Pierwszą prezentację wygłosił Grzegorz Świętorecki, zastępca dyrektora do spraw EFRR w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Na wstępie przedstawił w skrócie przedmiot działania MJWPU w ramach wdrażania RPO WM z perspektywy 2007-2013 jak i 2014-2020. Następnie omówiono statystyki (wydane środki, efekty realizacji, liczbę powstałych obiektów, itd.) wdrażania RPO WM 2007-2013. Kolejnym elementem prezentacji było omówienie priorytetów RPO WM 2014-2020 wraz ze środkami przeznaczonymi na każdy z nich oraz przedstawienie wielkości zakontraktowanych środków finansowych. W ostatniej części wystąpienia przedstawiono harmonogramy konkursów w ramach poszczególnych działań i informacje na temat środków finansowych i beneficjentów.

Kolejnym prelegentem był Andrzej Sałata, kierownik do spraw regionalnej polityki rynku pracy i EFS w radomskim oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podczas prezentacji przedstawiono rolę WUP we wdrażaniu RPO WM 2014-2020. Następnie omówiono diagnozę rynku pracy w województwie i subregionie radomskim, która posłużyła do formułowania celów i działań dla rynku pracy. W dalszej części wystąpienia omówiono działania RPO WM 2014-2020 dla rynku pracy, środki finansowe na poszczególne działania oraz statystykę wdrażania Programu w województwie.

Trzecie wystąpienie dotyczyło uwarunkowań zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa z uwzględnieniem inwestycji realizowanych w ramach RPO WM. Prezentację wygłosił, dyrektor Oddziału Terenowego w Radomiu MBPR w Warszawie. Dyrektor OT przedstawił dwa podstawowe dokumenty określające kierunki rozwoju województwa – strategię rozwoju oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym historię tworzenia tych dokumentów przez Samorząd Województwa od 1999 roku. Następnie omówiono poszczególne inwestycje zrealizowane w województwie mazowieckim przy udziale środków z RPO WM 2007-2013, a zapisane w PZP WM jako inwestycje celu publicznego. W końcowej części wystąpienia przedstawiono przesłanki do budowy nowego PZP WM – przede wszystkim zmiany niektórych ustaw związanych z planowaniem przestrzennym. Przedstawiono również przebieg procesu zbierania i rozpatrywania wniosków złożonych do Planu.

Podczas konferencji wystąpił także Leszek Ruszczyk – Poseł na Sejm RP, który powitał uczestników oraz życzył udanej konferencji i sukcesów w pozyskiwaniu środków z RPO WM 2014-2020. Następnie Marzena Gajos, pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu, przedstawiła Pakiet dla Średnich Miast. Omówiła w skrócie założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dla tego typu miast. W ramach pakietu przewidziana jest pomoc finansowa pochodząca z krajowych programów operacyjnych (POiŚ, POWER i POiR) dla 255 miast średnich oraz 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W subregionie radomskim do grupy miast średnich zaliczono Radom i Kozienice.

W kolejnej części spotkania przedstawiono efekty realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020. Projekt dotyczący budowy instalacji odnawialnych źródeł energii realizowany przez gminy Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz Powiat Szydłowiecki przedstawił lider projektu, Andrzej Bracha – Wójt Gminy Jastrząb.

Doświadczenia w zakresie wdrażania projektu dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii przedstawił Tomasz Adamiec, Wójt Gminy Policzna oraz lider projektu „Ekoenergia” dla gmin Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów.

Projekt o nazwie „Elektroniczna platforma gromadzenia analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach” przedstawił Jarosław Pawlik, Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach.