Konferencja w ramach konsultacji społecznych

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Ciechanowie.

W dniu 15 września 2021 r. odbyła się kolejna z cyklu konferencji w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i zgromadziło ponad 50 uczestników
z terenu subregionu ciechanowskiego. Wśród gości obecni byli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, instytucji naukowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z subregionu. Konferencję można było obejrzeć on-line na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu oraz na profilach w serwisach społecznościowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – YouTube i Facebooku.

Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, przedstawiła projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, omawiając podstawy prawne i przesłanki dla aktualizacji Strategii, wizję rozwoju województwa mazowieckiego i cele strategiczne, kierunki działań i działania rozwojowe, obszary strategicznej interwencji, ze szczególnym uwzględnieniem OSI ciechanowskiego, a także system realizacji Strategii.

Pani Dyrektor podkreśliła rolę i znaczenie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ w kontekście nowej perspektywy finansowej i nowego kształtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
W obliczu trwającej pandemii COVID-19 tym ważniejszy jest trwały i zrównoważony rozwój, mający na celu poprawę warunków życia i wyrównywanie szans rozwoju w całym województwie.

Pani dr Kozubek zwróciła także uwagę na znaczenie prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentu Strategii oraz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego oraz zwróciła się
z prośbą o aktywny udział w trwających konsultacjach społecznych, podczas których możliwy kontakt z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań i wątpliwości dotyczących projektu Strategii.

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwają od 27 sierpnia do 10 października 2021 r. Szczegółowe informacje oraz materiały związane z procesem konsultacji dostępne są na stronie pod kategorią Aktualizacja strategii rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030+.

Na konferencji obecne były lokalne media. Tygodnik ciechanowski, radio KRC, Ciech24.pl .