Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Siedlcach.

W dniu 20 września 2021 r. odbyła się piąta z cyklu konferencji w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie odbyło się w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Podczas konferencji dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przedstawiła uczestnikom projekt aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, wyznaczającym kierunki polityki rozwoju. Podczas prezentacji Pani Dyrektor zwróciła uwagę na rolę Strategii w kontekście nowej perspektywy finansowej i nowego kształtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Pani dr Elżbieta Kozubek omówiła m.in. podstawy prawne, a także najważniejsze przesłanki aktualizacji Strategii. Podkreśliła, że dokument jest spójny ze średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego, spełnia również wymogi prawne dotyczące dokumentów zintegrowanych. Strategia określa m.in. cele strategiczne, kierunki działań, model struktury funkcjonalno-przestrzennej, rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, uwzględnia obszary strategicznej interwencji: krajowe i wojewódzkie oraz system realizacji i ramy finansowe. Pani dr Kozubek zwróciła uwagę, że diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, będąca podstawą do sformułowania wyzwań rozwojowych Mazowsza, stanowi osobny, komplementarny do Strategii dokument. Podkreśliła również znaczenie sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko.

Pani Dyrektor zachęcała uczestników spotkania do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które trwają do 10 października 2021. Uwagi, wnioski i opinie można zgłaszać osobiście w siedzibie MBPR w Warszawie, korespondencyjnie na adres MBPR oraz drogą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl.

Szczegółowe informacje oraz materiały związane z procesem konsultacji dostępne są na stronie w kategorii Aktualizacja strategii rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030+.