Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w regionie Warszawskim stołecznym.

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się pierwsza z cyklu konferencji w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie w formule on-line zgromadziło ponad 150 uczestników z obszaru metropolii warszawskiej, obejmującego region NUTS 2 Warszawski stołeczny. Wśród gości obecni byli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, instytucji naukowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy regionu.

Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, przedstawiła projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, omawiając podstawy prawne i przesłanki dla aktualizacji Strategii, wizję rozwoju województwa mazowieckiego i cele strategiczne, kierunki działań i działania rozwojowe, obszary strategicznej interwencji, zarówno uwzględnione z poziomu krajowego, jak i wskazane na poziomie województwa, a także system realizacji Strategii i jej ramy finansowe.

Pani Dyrektor wyjaśniła także rolę i znaczenie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ jako podstawowego dokumentu strategicznego, określającego kierunki polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. w kontekście nowej perspektywy finansowej i nowego kształtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ponadto podkreśliła, iż w obliczu takich zjawisk jak pandemia COVID-19, jeszcze ważniejszy staje się trwały i zrównoważony rozwój, stawiając jako cel faktyczną poprawę warunków życia i wyrównywanie szans rozwoju w całym województwie. Istotna jest także umiejętność reagowania na niespodziewane wydarzenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu powstających szans i uniknięciu zagrożeń.

Po prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której każdy z biorących udział miał możliwość zadawania pytań, zgłaszania własnych uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii. Najważniejsze kwestie poruszane przez uczestników dotyczyły m.in. transportu, edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i dziedzictwa kulturowego, energetyki (w tym OZE), demografii, cyfryzacji, jak również obszarów strategicznej interwencji, spójności społeczno-gospodarczej, scenariuszy rozwoju czy kwestii odnoszących się do komunikacji ze społeczeństwem.

W ramach podsumowania, Pani Dyrektor zwróciła uwagę na istotne znaczenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego, jako dokumentów komplementarnych dla projektu Strategii oraz zwróciła się z prośbą o aktywny udział w trwających konsultacjach społecznych i zachęciła do kontaktu z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w celu wyjaśnienia wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących projektu Strategii.

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwają od 27 sierpnia do 10 października 2021 r. Szczegółowe informacje oraz materiały związane z procesem konsultacji dostępne są na stronie pod kategorią Aktualizacja strategii rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030+.

Zapis wideo z Konferencji online, która odbyła się w czasie rzeczywistym na platformie Zoom. Materiał, jako że jest przekazem na żywo, nie zawiera napisów dla niesłyszących.