Konferencja subregionalna w Warszawie

Konferencja subregionalna w Warszawie z cyklu: „Mazowsze – Cele i wyzwania na przyszłość”.

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Małej Auli w siedzibie Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1 w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Mazowsze – cele i wyzwania na przyszłość.” Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie realizacji polityki rozwoju województwa prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz przyszłość Mazowsza w kontekście: zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, nowego podziału statystycznego regionu i związanej z tym kwestii funduszy pomocowych w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Pani prof. dr hab. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, powitała Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, wójtów, burmistrzów i prezydentów, przedstawicieli nauki, gości oraz prelegentów.

Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa omówił realizację polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998-2018, z uwzględnieniem inwestycji dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy (MOFOWW) w latach 2007 -2013.

W dalszej części prezentacje przedstawili:

Pan prof. dr hab. Jacek Szlachta – Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który odniósł się do kształtowania polityki rozwoju Mazowsza po 2020 roku w nowym podziale statystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem MOFOWW.

Pan dr Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM – zaprezentował stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 oraz przyszłość Polityki Spójności po 2020 roku.

Pan Kazimierz Porębski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM – omówił zmiany zachodzące w województwie mazowieckim i finansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po roku 2020 oraz budżetu województwa mazowieckiego w okresie działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Pani Agnieszka Ajdyn – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie – zaprezentowała zmiany społeczno – gospodarcze w subregionach województwa mazowieckiego.

Kolejnym ważnym punktem konferencji było przedstawienie projektu zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych”. Problematykę omówiła Pani dr Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Przedstawiła m.in. uwarunkowania prawne dokumentu i wyznaczone w nim obszary funkcjonalne, przebieg prac nad planem, jego strukturę oraz wybrane elementy.

Prezentacje z konferencji: