Konferencja subregionalna w Płocku

Konferencja subregionalna w Płocku z cyklu: „Mazowsze – Cele i wyzwania na przyszłość”.
W dniu 18 maja 2018 r. w Płocku odbyła się druga z cyklu konferencji subregionalnych podsumowująca 20 lat realizacji polityki Samorządu Województwa Mazowieckiego, a także przedstawiająca perspektywę rozwoju Mazowsza w kontekście zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, nowego podziału statystycznego regionu oraz funduszy pomocowych w następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, podczas której omówiono kwestie zrealizowanych i planowanych inwestycji w subregionie płockim z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Konferencję prowadziła dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego omówił realizację polityki rozwoju województwa mazowieckiego w subregionie płockim oraz przedstawił znaczenie obecnego podziału statystycznego województwa w nowej perspektywie finansowej.

Referaty przedstawili:

  • Pan Marcin Wajda (Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM), który zaprezentował stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz przyszłość Polityki Spójności po 2020 r.
  • Pan Daniel Łaga (Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM), który omówił zmiany zachodzące na mazowieckiej wsi (subregion płocki) finansowane z PROW oraz budżetu województwa mazowieckiego w okresie działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego.
  • Pan Mirosław Kaczmarek (Dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich), który poinformował zebranych o stanie realizacji inwestycji drogowych w subregionie płockim oraz przedstawił plany na przyszłość.
  • Pani Danuta Gościmińska (Kierownik Oddziału Urzędu Statystycznego w Warszawie), która zaprezentowała zmiany społeczno-gospodarcze w subregionach województwa mazowieckiego.

Ważnym aspektem konferencji była debata dotycząca celów, kierunków oraz potrzeb rozwojowych powiatów subregionu płockiego, w której udział wzięli: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Pan Tomasz Matuszewski – Starosta Gostyniński oraz Pan Jan Rzeszotarski – Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Radny Powiatu w Sierpcu. Podczas debaty wskazano priorytetowe kierunki rozwoju subregionu, m.in.: aktywizacja gospodarcza, rozwój: edukacji (głównie w zakresie szkolnictwa zawodowego), kultury, ochrony zdrowia oraz inwestycji drogowych i kolejowych.

Zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych zaprezentowała Pani dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor MBPR w Warszawie.

Konferencja zorganizowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku spotkała się z dużym zainteresowaniem, a jej uczestnikami byli m.in.: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, rad powiatowych i gminnych, szkół wyższych, instytucji kultury oraz ochrony zdrowia.