Konferencja subregionalna w Ostrołęce

W Ostrołęce, 11 czerwca 2018 r., odbyła się kolejna konferencja subregionalna z cyklu „Mazowsze- cele i wyzwania na przyszłość”.
Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie realizacji polityki rozwoju województwa prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na przestrzeni dwudziestu lat, przyszłość Mazowsza w kontekście zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz nowy podział statystyczny regionu i związana z tym kwestia funduszy pomocowych w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku.

W konferencji uczestniczyli radni województwa mazowieckiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, placówek oświaty, kultury, ochrony zdrowia, lasów państwowych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego omówił realizację polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998-2018, z uwzględnieniem przedsięwzięć wdrażanych w subregionie ostrołęckim. Ponadto przedstawił istotę i znaczenie nowego podziału statystycznego województwa mazowieckiego w kontekście kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (po roku 2020).

W dalszej części konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące: stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przyszłości polityki spójności po roku 2020, zmian zachodzących na mazowieckiej wsi w subregionie ostrołęckim, perspektyw finansowania przedsięwzięć po 2020 r. w ramach PROW, zmian społeczno-gospodarczych w subregionach województwa mazowieckiego oraz projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych.

Ważnym punktem konferencji był panel dyskusyjny poświęcony problemom samorządów w kontekście współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na przestrzeni 20 lat oraz oczekiwania, cele, kierunki i potrzeby rozwojowe subregionu ostrołęckiego. W debacie udział wzięli: pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, pan Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, pan Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski, pan Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski, pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, pan Stanisław Jastrzębski – Wójt Gminy Długosiodło. W toku dyskusji poruszone zostały zagadnienia dotyczące: aktywizacji gospodarczej i przedsiębiorczości, realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, w tym funkcjonowania regionalnego transportu zbiorowego, edukacji, kultury i ochrony zdrowia.

Prezentacje z konferencji: