XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Mazowiecka ekonomia społeczna – stan obecny i przyszłość oraz omówienie podmiotów reintegracyjnych to temat XI posiedzenia Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się 14 czerwca 2019 r. w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 62a.

Podczas spotkania poruszono kwestię dofinansowania projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zapoznano uczestników z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, która w nowym okresie programowania została przyporządkowana do obszaru „rynek pracy”.

W kolejnej części doświadczeniem zawodowym podzielił się Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie oraz w Górze Kalwarii, który przedstawił funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) wraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron. Podkreślił, że główną formą rehabilitacji w WTZ jest terapia zajęciowa. Jest to metoda usprawniania łącząca rehabilitację ruchową, psychologiczną, społeczną i zawodową. Rehabilitacja społeczna w WTZ jest realizowana poprzez imprezy integracyjne, wycieczki, gry i zabawy edukacyjne w plenerze, pikniki itp. Ponadto realizowane są projekty w przedszkolach, szkołach, gdzie przybliża się dzieciom i młodzieży problematykę niepełnosprawności. Problem stanowi natomiast rehabilitacja zawodowa. Znikomy jest procent osób wychodzących z WTZ. W 2017 r. w 83 WTZ uczestniczyło 2 768 osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, w tym 192 opuściło WTZ, z czego 55 podjęło tylko pracę. Zauważono, że największym problemem pozostaje wciąż kwestia kadry (brakuje trenerów pracy, doradców zawodowych, instruktorów terapii zajęciowej), bazy lokalowej, brak standaryzacji WTZ oraz kwestie finansowe.

W końcowej części omówiono plan pracy nad nowym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030. Pierwszy etap prac będzie dotyczył diagnozy. Kluczowe obszary diagnozy będą koncentrować się wokół sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym rynku pracy, sektora ekonomii społecznej i solidarnej, pomocy społecznej, współpracy JST z podmiotami ekonomii społecznej, w tym usługi użyteczności publicznej, jak i systemów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie zakończono omówieniem bieżących spraw nt. ekonomii społecznej, które głównie dotyczyły:

  • posiedzenia Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zaplanowanego na 18 czerwca 2019r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ze względów organizacyjnych, zgodnie z prośbą MRPiPS, oddelegowanych zostało 2 przedstawicieli MKRES).
  • konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2019.
  • organizacji targów Ekonomii Społecznej, które odbędą się 13 września 2019 r.
  • ustalenia terminu następnego posiedzenia, który wyznaczono na 27 września 2019 r.

W XI posiedzeniu Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej uczestniczył pracownik MBPR OT Płock, jak również przedstawiciele: samorządu województwa, wojewody, samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej.