XIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

13 grudnia 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się XIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej połączone z I spotkaniem Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele JST, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracownik MBPR w Warszawie OT w Płocku.

Podczas posiedzenia omówiono zakres prac nad nowym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030. Przedstawiono schemat diagnozy ekonomii społecznej w województwie mazowieckim złożonej z 3 zakresów: sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia, kapitału ludzkiego ES oraz dokumentów strategicznych. Poruszono m.in. kwestię biznes vs. ekonomia społeczna oraz usług użyteczności publicznej. Rozwój usług społecznych użyteczności publicznej oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego stanowi jedno z najważniejszych wyzwań budowy aktywnej polityki społecznej oraz rozwoju społecznego podkreślonym w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku Ekonomia Solidarności Społecznej, z którym przygotowywany Plan musi być spójny. Zasygnalizowano, że KPRES obliguje samorząd województwa w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej, w tym m.in. do przygotowania, realizacji i monitorowania Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Omawiając kapitał ES odniesiono się do problematyki związanej z zagrożeniem ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością. W ostatniej części diagnozy wskazane zostaną problemy ES, w podziale na 6 sekcji: 1. promocja ES 2. podmioty rynkowe 3. podmioty reintegracyjne 4. edukacja i informacja 5. wsparcie ES –JST, OWES, PFRON, UP 6. współpraca z otoczeniem i rzecznictwo (biznes, uczelnie, szkoły).

Wysunięty został postulat, aby w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego odniesiono się do zagadnienia dot. ekonomii społecznej, jak również uwzględniono zapis dotyczący opracowania planu rozwoju ekonomii społecznej.

Ostatni punkt posiedzenia dotyczył omówienia spraw bieżących, w tym kwestii rzeczników ekonomii społecznej i solidarnej, projektu Challenge – wyzwanie Marka Żarówki oraz promocji ES.

Na zakończenie posiedzenia uczestników poinformowano o stanowisku Komisji Europejskiej w sprawie umiejscowienia ekonomii społecznej w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027, która została przyporządkowana do obszaru „rynek pracy” i zmian w tym zakresie Komisja Europejska nie przewiduje. Ponadto poinformowano o dwóch zaplanowanych spotkaniach studyjnych w ramach projektu SIRES oraz wyznaczono termin XIV posiedzenia na 17.03.2020 r.