Zeszyt 2(10)/2007 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Mławsko-Żuromiński

Zeszyt 2(10)/2007 Założenia programów działań w obszarach problemowym Obszar Mławsko-Żuromiński

Celem opracowania „Założenia programów działań w obszarach problemowym Obszar Mławsko-Żuromiński” jest wskazanie działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju województwa mazowieckiego, a tym samym zwiększenie spójności terytorialnej.

Analiza uwarunkowań rozwoju w sferze przyrodniczej, ekonomicznej i przestrzennej wykazała korzystne tendencje i problemy rozwoju. Do korzystnych uwarunkowań należy: mało zdegradowane środowisko ze znacznym udziałem terenów prawnie chronionych, korzystne warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa z wykształconą specjalizacją produkcji rolnej, wysoki odsetek ludzi młodych oraz aktywność samorządów i instytucji w pozyskiwaniu środków unijnych.

Głównymi problemami rozwoju są: słaby rozwój pozarolniczych funkcji gospodarczych, niedoinwestowanie w zakresie instalacji i urządzeń ochrony środowiska, niezadowalający stan techniczny dróg, niekorzystna sytuacja ekonomiczna mieszkańców i samorządów gminnych, wyludnianie się obszaru i ujemny przyrost naturalny oraz niskie kwalifikacje mieszkańców.

Postawione zostały cele, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji obszaru.

Cel 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury,

Cel ten realizowany będzie poprzez rozbudowę i modernizację: instalacji i urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury społecznej o znaczeniu ponadlokalnym, infrastruktury elektronicznej oraz poprzez rozwój gospodarczy i promocję obszaru.

Cel 2 – Rozwój zasobów ludzkich, realizowany jako szeroko pojęta edukacja społeczeństwa, w tym także dorosłych.

Cel 3 – Rozwój lokalny – zawiera działania wymienione enumeratywnie wskazane przez samorządy oraz działania, których niezbędność wykazała analiza uwarunkowań obszaru.

Główną funkcją obszaru będzie nadal rolnictwo. Szansą może być rolnictwo ekologiczne, któremu sprzyjają korzystne uwarunkowania przyrodnicze i struktura gospodarstw rolnych. Pozarolnicza działalność gospodarcza na terenach wiejskich związana będzie z rozwojem produkcji rolno-spożywczej, usług, turystyki o znaczeniu regionalnym w dolinie rzek Wkry i Mławki. Konieczne jest wspomaganie wykształconych już funkcji miast: Ciechanowa i Mławy oraz pozostałych ośrodków miejskich – Żuromina, Raciąża, Bieżunia i Glinojecka w celu zwiększenia ich pozytywnego oddziaływania na otaczające tereny wiejskie.

Program zakłada działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Poprawa sytuacji obszaru nie będzie możliwa bez przełamania pasywnej postawy mieszkańców oraz ich zaangażowania w ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego, a także w absorpcję funduszy unijnych i promocję obszaru.

Wróć do listy wydawnictw