Zeszyt 4(41)2014 Obsługa komunikacyjna Obszaru Metropolitalnego Warszawy w latach 2005–2012 w kontekście trwałego i zrównoważonego rozwoju subregionu

Zeszyt 4(41)/2014 Obsługa komunikacyjna Obszaru Metropolitalnego Warszawy w latach 2005–2012 w kontekście trwałego i zróważonego rozwoju subregionu

Obsługa komunikacyjna, rozumiana jako system infrastruktury i usług umożliwiających przemieszczanie się osób, stanowi kluczowy element systemu transportowego obszarów metropolitalnych. Lata 2005–2012 były okresem znacznych zmian w systemie transportowym Warszawy i jej otoczenia – obszaru metropolitalnego. Najbardziej widocznym ich przejawem są wielkie inwestycje, takie jak drogi szybkiego ruchu, linie metra czy modernizacja i zakup dużych ilości taboru. Drugim integralnym elementem systemu transportowego są zachowania podróżnych, czyli sposób wykorzystania infrastruktury i środków transportu. Warunki podroży i zachowania podróżnych wzajemnie na siebie wpływają, przy czym, z punktu widzenia polityki transportowej, te pierwsze można określić jako wskaźniki produktu, a drugie ‒ jako wskaźniki rezultatu, czyli faktyczny wpływ na nawyki osób przemieszczających się, rzeczywistą miarę sukcesu polityki transportowej.

W opracowaniu przeprowadzono analizę zmian w zakresie obsługi komunikacyjnej Obszaru Metropolitalnego Warszawy oraz działań jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005–2012. W przypadkach braku danych statystycznych z lat skrajnych (2005, 2012), do analizy wykorzystano dane z okresu 2006–2011. Dane z 2013 r. są w miarę możliwości przedstawiane w celach porównawczych. Uwzględniono również działania instytucji krajowych – GDDKiA oraz PKP PLK – na terenie OMW. Poza wykorzystaniem ogólnodostępnych danych statystycznych, na potrzeby opracowania przeprowadzono badanie ankietowe wśród samorządów gmin i powiatów wchodzących w skład OMW.

Wróć do listy wydawnictw