Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 8 - Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 8

Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza

Numer 8 Serii Wydawniczej Trendy Rozwojowe Mazowsza pt.: „Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza” powstał na podstawie badania naukowego o tym samym tytule, które przeprowadzono w ramach diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego.
W raporcie szczegółowo zidentyfikowano zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, zachodzące w Warszawie i jej otoczeniu. Autorzy raportu podejmują problem rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy w świetle obowiązujących dokumentów planistycznych. Zwracają uwagę na zmiany uwarunkowań formalno-prawnych wynikające z ekspansji przestrzeni aglomeracji warszawskiej i na zmiany użytkowania gruntów. W raporcie zawarto pogłębione analizy dynamiki tych zjawisk na przestrzeni ostatnich 20 lat. W badanie uwzględniono również problem kształtowania struktur przyrodniczych w obszarze metropolitalnym oraz poprawy dostępności Warszawy.
Zawarte w raporcie wnioski i rekomendacje posłużą do ustalenia polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego w przyszłym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Badanie będzie stanowić wkład do kompleksowej diagnozy społeczno – gospodarczej województwa mazowieckiego, w oparciu o którą zostaną opracowane narzędzia do modelowania i prognozowania dynamiki rozwoju regionu.

Wróć do listy wydawnictw