Tendencje i kierunki rozwoju subregionu siedleckiego

Tendencje i kierunki rozwoju subregionu siedleckiego

Publikacja zawiera materiały przygotowane na konferencję „Tendencje i kierunki rozwoju subregionu siedleckiego”, która odbyła się w dniu 30 maja 2007 roku w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

Celem konferencji było pogłębienie rozpoznania tendencji rozwoju subregionu siedleckiego w kontekście ustaleń Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W głównym referacie scharakteryzowano poziom rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru według najnowszych danych statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zjawisk w latach 1999-2005. W kolejnym wystąpieniu przedstawiono aktualny stan pokrycia terenu subregionu studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz podano liczbę i strukturę decyzji urbanistycznych wydanych w ostatnich trzech latach. W kolejnym referacie zostało omówione zaopatrzenie województwa mazowieckiego w energię i paliwa gazowe w świetle polityki energetycznej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu siedleckiego. Osiągnięcia i zamierzenia rozwojowe swoich miast przedstawili Prezydent miasta Siedlce oraz Burmistrzowie miast: Węgrów i Kosów Lacki. O osiągnięciach i zamierzeniach rozwojowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach mówili przedstawiciele tych Uczelni. Konferencja wpisuje się w nurt prac prowadzonych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego, których wspólnym mianownikiem jest tworzenie merytorycznych podstaw do optymalnego sterowania rozwojem województwa.

Wróć do listy wydawnictw