Warsztaty krajobrazowe w Rokosowie

Warsztaty krajobrazowe w Rokosowie w dniach 7-8 czerwca 2018 r., zorganizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Warsztaty dotyczyły zagadnień związanych z wykonaniem audytu krajobrazowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele regionalnych biur planowania przestrzennego. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie reprezentowane było przez dwóch pracowników – z OT w Ciechanowie oraz OT w Płocku.

W pierwszej części spotkania omówiono poziom zaawansowania prac nad audytem w poszczególnych województwach.

Następnie omówiono materiały wejściowe do sporządzenia audytu i zwrócono uwagę na potrzebę ich unifikacji we wszystkich województwach. Przedstawiono delimitację mikroregionów fizyczno-geograficznych, jak również metody weryfikacji i modyfikacji granic mezoregionów. Na przykładzie m.in. miasta Leszna przeanalizowano szczegółowo obszary miejskie. Wskazano zasięg zabytkowych układów urbanistycznych oraz punktu widokowego i przedpola widoku. Następnie analizie poddano krajobrazy wiejskie – podjęto tematykę tła krajobrazowego i typów krajobrazów, jak również zastosowane kryteria oraz metody identyfikacji. Sposób wydzielenia krajobrazów priorytetowych był kolejnym tematem warsztatów, gdzie szczególną uwagę poświęcono metodom uszczegóławiania ich granic. Ostatnia część warsztatów dotyczyła przeprowadzenia badań ankietowych, kwestii technicznych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badań ankietowych.

Spotkanie w Rokosowie było pierwszym z cyklu warsztatów dotyczących sporządzania dokumentu audytu krajobrazowego.