Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

W dniu 21 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w nim Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego ds. Logistyki.

Uczestników spotkania przywitał Pan Ryszard Świlski – Prezes Stowarzyszenia, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie działalności Stowarzyszenia w 2016 roku, przyjęcie programu działania i planu finansowego na 2017 rok, a także wybór nowych władz Stowarzyszenia. Zgodnie z decyzją Członków Walnego Zebrania utrzymano dotychczasowy skład Zarządu Stowarzyszenia. W niezmienionym składzie powołano również Komisję Rewizyjną, jednogłośnie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ponownie powierzono Panu Rafałowi Rajkowskiemu – Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego. Wolą wszystkich Członków Stowarzyszenia było bowiem zagwarantowanie ciągłości i efektywności w realizacji celów statutowych.

Głównym celem Stowarzyszenia w 2016 roku było zwiększenie aktywności jego Członków poprzez włączanie do inicjatyw organizowanych na forum krajowym i międzynarodowym oraz promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Stowarzyszenie było współorganizatorem oraz aktywnym uczestnikiem wielu spotkań i wydarzeń, m.in.: V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje”, Międzynarodowej Konferencji Transport Week 2016, Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, TEN-T Days w Rotterdamie oraz VII Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk w Brukseli.

W 2017 roku Stowarzyszenie planuje nadal aktywnie włączać się do inicjatyw na rzecz rozwoju Korytarza Bałtyk-Adriatyk, organizowanych w kraju i za granicą. Ponadto, planowane jest m.in. podjęcie współpracy ze szwedzkim stowarzyszeniem Baltic Link Association na rzecz podpisania listu intencyjnego w sprawie wydłużenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk o elementy infrastruktury transportowej na terenie Szwecji.

Program działania Stowarzyszenia wraz z planem finansowym na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Członków Walnego Zebrania.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.