Seminarium pt. Statystyka dla polityki spójności

Organizatorem seminarium pt.: „Statystyka dla polityki spójności”, które odbyło się w dniu 30.10.2018 r. był Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Jego celem była prezentacja wyników przeprowadzonych w latach 2016-2017 prac badawczych z zakresu ekonomii społecznej, mobilności transportowej ludności oraz gospodarki senioralnej.

Seminarium składało się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona była przedstawieniu wyników badań dotyczących usług integracji społeczno-zawodowej na poziomie powiatów oraz mobilności transportowej ludności na poziomie lokalnym. Przeprowadzone badania miały na celu uzupełnienie prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny pomiaru dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie. Wyznaczenie zasad metodycznych ankietowego badania mobilności komunikacyjnej opartych o zaktualizowane międzynarodowe i krajowe źródła wiedzy.

W drugiej część seminarium omówiono wyniki prac badawczych na temat spółdzielczości sprzyjającej włączeniu społecznemu i zawodowemu oraz stanie i metodach pomiaru gospodarki senioralnej w Polsce. Badania te obejmowały swym zakresem analizę uwarunkowań rozwoju i efekty działalności wybranych typów spółdzielni uprawnionych do korzystania ze wsparcia publicznego, ze względu na prowadzenie określonego typu działalności, a także wskazanie wielkości i struktury gospodarki senioralnej w Polsce na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

Dyskusje podczas seminarium skoncentrowane były na wynikach przedstawionych prac badawczych, a także ich przydatności w dalszych działaniach monitorujących ekonomię społeczną, mobilność transportową ludności oraz gospodarkę senioralną w Polsce.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele podmiotów planistycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej: Regionalnych Centrów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, fundacji. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie reprezentowane było przez pracownika Oddziału Terenowego w Płocku.