Seminarium pt. Granice polityczne

W dniu 29 listopada 2018 r. pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (MBPR) w Warszawie OT Płock uczestniczyli w seminarium pt. Granice polityczne – pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym, którego organizatorem było Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie.

Seminarium składało się z dwóch części. Pierwszą z nich był wykład profesora z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, który w swojej prezentacji przedstawił funkcje i wpływ granic na przestrzeń turystyczną. Omówił rozwój transgranicznych produktów turystycznych opartych o dziedzictwo stref przygranicznych, ponadto scharakteryzował również atrakcyjność turystyczną opartą na różnicach wynikających z istnienia granicy i sąsiadowania dwóch różnych państw.

Druga część seminarium dotyczyła rozwoju transgranicznych produktów turystycznych na terenach przygranicznych oraz roli funduszy unijnych w ich kreowaniu.

Dyskutowano także na temat zagospodarowania przestrzennego obszarów turystycznych w przypadku zamkniętych, jak i otwartych granic oraz doświadczeń poszczególnych osób w zakresie badań prowadzonych na tych terenach.

W spotkaniu udział wzięli eksperci, przedstawiciele uczelni wyższych oraz studenci.