Rozpatrzenie uwag do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Formalny termin przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu dobiegł końca 10 października br.

Ze względu na fakt, że nadal wpływają uwagi i wnioski od właściwych organów opiniujących, chcąc uwzględnić w możliwie najszerszym zakresie zasadę partycypacji społecznej, sprawozdanie zawierające ostateczne ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, umieścimy niezwłocznie na naszej stronie po otrzymaniu stosownych opinii oraz akceptacji sprawozdania przez przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.