Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu.

W dniu 7 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 1903/277/21 w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 10a ust. 1 i 2, art. 12 a ust.1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 6 ust. 2, ust. 4, ust 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718).

Przepisy te skutkowały dwuetapowym przebiegiem konsultacji społecznych:

I Etap dotyczył przyjmowania wniosków i uwag, na podstawie których m.in. opracowano projekt dokumentu; łącznie otrzymano 1009 wniosków;
II Etap dotyczył przyjmowania wniosków, uwag, opinii uzgodnień do opracowanego projektu dokumentu; łącznie otrzymano 452 opinii, uzgodnień, uwag i wniosków.
Dla obu etapów przebiegu konsultacji przygotowano odrębne opracowania:

  • dla I Etapu – Informację o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko – wraz z załącznikiem określającym sposób rozpatrzenia wniosków i uwag;
  • dla II Etapu – Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko – wraz z załącznikiem określającym sposób rozpatrzenia opinii, uzgodnień, uwag i wniosków.

Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom biorącym udział w konsultacjach. Wiele zgłoszonych uwag
i wniosków dotyczących propozycji rozwiązań zostało uwzględnionych w projekcie dokumentu, w formie korekty bądź uzupełnienia, celem dostosowania do Państwa potrzeb i oczekiwań, mając jednak na uwadze jego strategiczny, kierunkowy charakter.

Pliki do pobrania: