Planowanie przestrzenne w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Krajobrazowego

9 października b.r. odbyła się konferencja poświęcona tematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN-u), organizowana przez gminę Kampinos.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie reprezentowała Pani Monika Brzeszkiewicz-Kowalska, Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie, która przedstawiła rolę planowania na szczeblu regionalnym w ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz różnorodności biologicznej Parku.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele KPN oraz gmin położonych na terenie Parku lub w jego otulinie. Wskazane zostały problemy wynikające z ekspansji zabudowy na obszary cenne przyrodniczo, które nie są chronione prawnie w sposób dostateczny. Oprócz prezentacji zadań i wyzwań stojących przed pracownikami Parku, zostały przedstawione dylematy władz samorządowych, odpowiedzialnych za sporządzanie studiów uwarunkowań, planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, które przyczyniają się do dezorganizacji ładu przestrzennego w rejonie Parku.