Konferencja subregionalna w Siedlcach

W dniu 4 czerwca 2018 r. w Siedlcach odbyła się kolejna konferencja subregionalna „Mazowsze – Cele i wyzwania na przyszłość”. Tematem cyklu konferencji jest podsumowanie realizacji polityki rozwoju województwa prowadzonej przez samorząd Województwa Mazowieckiego oraz przyszłość Mazowsza w kontekście zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, nowego podziału statystycznego regionu i funduszy pomocowych UE w perspektywie finansowej po 2020 roku.

W konferencji, której współorganizatorem był Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz różnego rodzaju instytucji. Spotkanie prowadziła dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor MBPR.

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego omówił realizację polityki rozwoju województwa mazowieckiego, prowadzonej od 1999 r., ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w subregionie siedleckim oraz przedstawił najważniejsze kwestie rozpatrywane w kontekście polityki spójności po roku 2020. Podkreślił fakt, że obecny podział statystyczny województwa mazowieckiego daje szansę na pozyskanie środków finansowych UE na dalszy dynamiczny rozwój regionu.

Następnie Pan Marszałek wziął udział w debacie dotyczącej rozwoju subregionu siedleckiego, w której głos zabrali: Pani Bożena Niedzielak – Starosta Łosicki oraz Pani Anna Więckiewicz – Naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Siedlce, Pan Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki. Podczas debaty podkreślono istotne dla rozwoju subregionu działania, zrealizowane przy pomocy samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym przede wszystkim projekty z zakresu: oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji oraz inwestycje drogowe. Ponadto uczestnicy debaty podkreślili przyszłe potrzeby rozwojowe, zwłaszcza z zakresu oświaty i infrastruktury transportowej.

W dalszej części spotkania referaty przedstawili:

  • Pan prof. dr hab. Jacek Szlachta – Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej, którego wypowiedź dotyczyła kształtowania polityki rozwoju Mazowsza po roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem podregionu siedleckiego,
  • Pan dr Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, który omówił realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz główne założenia polityki spójności po 2020 r.,
  • Pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, który zaprezentował zmiany zachodzące na obszarach wiejskich dzięki inwestycjom finansowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu Województwa Mazowieckiego,
  • Pan Stanisław Korniluk – Kierownik Oddziału w Siedlcach Urzędu Statystycznego w Warszawie, który omówił zachodzące w ostatnich latach zmiany społeczno-gospodarcze w subregionach województwa mazowieckiego.

Kolejna część konferencji poświęcona była problematyce zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, opracowywanej w MBPR, którą przedstawiła dr Elżbieta Kozubek. Pani Dyrektor omówiła m.in. uwarunkowania prawne opracowywania przedmiotowego dokumentu i wyznaczania w nim obszarów funkcjonalnych, przedstawiła przebieg prac nad Planem, jego strukturę oraz wybrane elementy.

Podczas dyskusji, która wywiązała się po przedstawieniu ww. referatów, uczestnicy konferencji wskazali problemy w zakresie bezpieczeństwa i warunków technicznych dróg oraz prosili o wyjaśnienia ws. planowanych obwodnic w obszarze miasta i gminy Siedlce. W tych kwestiach odpowiedzi udzielił m.in. Pan Mariusz Kozera – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.